Des dels feminismes volem resignificar el dia de les mares reconeixent la cura i la sostenibilitat de la vida, allunyant-nos del missatge comercial, però sobre tot exigim la necessària veritat, justícia i reparació de les mares protectores -dones, lesbianes i transgènere-, que en la defensa de la nostra llibertat i vida i la dels nostres fills i filles fem front a les agressions masclistes de les nostres parelles o ex parelles.

Denunciem l’aplicació del SAP (Síndrome d’Alineació Parental) i els seus derivats, com a constructes reiteradament denunciats socialment i legalment tant a nivell internacional com nacional, per les institucions administratives i judicials, i que actualment encara continua justificant la criminalització de les mares que actuen per protegir les seves criatures i que denuncien la relació entre els progenitors agressors i els seus fills i filles. Denunciem la violència institucional, principalment a l’àmbit judicial, que, lluny de garantir el benestar i la llibertat de les mares protectores i les seves criatures està provocant una continuació de les seves agressions i revictimització.

Exigim i diem prou i actuem juntes amb les mares protectores, front les agressions sexuals dels progenitors vers els seus fills o filles, i denunciem que amb l’aplicació del SAP sovint les dones perden la custòdia i són arrencades dels i de les menors. I en algunes ocasions són condemnades i empresonades per no seguir les resolucions judicials que les obliguen a entregar els fills i filles al progenitor abusador.

Des dels feminismes i amb les mares protectores

-Actuem per aconseguir un entorn familiar i afectiu sense violències.
-Actuem perquè els informes dels professionals sanitaris i educatius que atenen nens i nenes agredits sexualment siguin tinguts en compte seriosament pels tribunals.
-Actuem perquè la paraula de les dones no sigui qüestionada de forma permanent, perquè els informes socials i psicològics no es basin en la credibilitat o manca de credibilitat de les dones i dels nens i nenes, sinó en els fets denunciats.
-Actuem per exigir que els nens i nenes agredides només declarin una vegada, en un ambient de confort, en el que es denomina prova preconstituïda, evitant el contacte directe amb els testimonis i els acusats en tot el procediment penal.
-Actuem per exigir que es posin en marxa programes de veritable justícia restaurativa per les mares i els nens i nenes víctimes o supervivents de violència masclista i abusos sexuals, ja siguin denunciats o no, o que siguin fets recents o del passat, incloent els que hagin arribat a l’edat adulta. Exigim que l’objectiu no sigui la revinculació amb el seu progenitor presumpte abusador, com s’està fent en l’actualitat.
-Actuem per exigir al govern i als organismes públics que s’imparteixi formació permanent a totes les persones que intervenen en violències masclistes i/o agressions sexuals a menors, com així obliga la llei catalana 5/2008.
-Actuem per exigir al govern i als organismes públics que en compliment a l’article 4 de la Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, prohibeixen qualsevol manifestació de la SAP o dels seus derivats, sigui a l’àmbit públic o privat. Així mateix, exigim que es revisin totes les sentències i actuacions administratives que inclouen l’aplicació del SAP i els seus derivats.
-Actuem per aconseguir l’eliminació de la figura de la Coordinació de Parentalitat a l’àmbit judicial.
-Actuem per a repensar les funcions dels Punts de Trobada Familiar, tenint en compte que el Decret-Llei 26/2021 de 30 de novembre prohibeix el règim d’estades, comunicació i visites quan hi ha indicis fonamentats que s’han comès actes de violència familiar o masclista.
-Actuem per canviar l’imaginari col·lectiu i transformar la cultura de la violència, amb formació inicial, continuada i de qualitat a l’àmbit educatiu, social i de salut.
-Actuem per a exigir als mitjans de comunicació que es facin càrrec de la seva responsabilitat social i tractin les agressions sexuals i les violències masclistes amb persones expertes que tinguin perspectiva de gènere.

CONTRA L’ABÚS I LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL
PROU VIOLÈNCIA VICÀRIA
PROU FALS SAP I ELS SEUS DERIVATS

JUNTES I REBELS ENS TROBEM EL 7 DE MAIG, A LA PLAÇA SANT JAUME A LES 12 DEL MATÍ

Concentració Mares Protectores 7 de maig 12h